O, Şeyh Ahmed b. Mustafa el-Alevi el-Müsteğanemidir.
1870 senesinde doğmuş, 1934 senesinde vefat etmiştir.* Saliklerin
umdesi, ariflerin mürebbisi ve lsm-i A’zam’ı telkin etmesiyle
meşhurdur. Şazeli Derkavi yolunun bir kolu olan kendi
tasavvuf yolunu 1914 senesinde tesis etti. Hayatını terbiye ve
irşada, dini ve içtimai ıslaha verdi. Tabileri ve müridleri için
pek çok zaviye kurdu. Toplam 50 zaviyenin bir kısmı (21 zaviye)
Cezayir’dedir. Geri kalanları Fas, Tunus, Meşnk ve Avrupa’dadır.
1923 senesinde haftal{k Lisan’ud-Din gazetesini,
sonra din, ahlak ve toplum hakkındaki görüşlerini neşretmek
için 1926’da el-Beliiğ’uI-Ceziiiri’yi çıkardı. Bu şekilde geriye bir ilmi eserler mecmuası bıraku ki, çoğunluğu tasavvuf, fıkıh ve tefsir hakkındadır. Bir kısmım kendi hayaunda neşretti, diğer­leri ise yazma eserler olarak kaldı. Onlardan birisi de yayınım sunduğumuz el-Meviidd ül-Gaysiyye’nin bu ikinci bölümüdür. (Şeyh bu eserinde) Şeyh Ebu Medyen el-Gavs, Şuayb bin el­Hüseyn el-Ensari el-Endelüsi el-BicaI’nin Hikem’inden 101 Hikmet’i şerh eder.
Şeyh Ebu Medyen, Tiliınsan’da medfundur. 1197/594 se­nesinde vefat etmiştir.* Sultan Ebu Yusuf Yakub el-Muvahhi­dI’nin emriyle Bicaye’den Merakeş’e kadar olan havali onun yoluna girdi. Kabri, ziyaretçiler için hala, yanında duaların müstecab olduğu bir kıbledir.
Yahya Tahir Berka
Vehran (Oran), 10 Mayıs 1993

Şeyh’in biyografisi için bkz.: Zirikli, el-A’lam, 1/243; el-A’lii.1n uş-Şar1ııyye, 2/93. Aynca el-Belağ ul-Cezi’iiıi’nin sayfalarında uzunca ilaveler vardır: Bi­rinci cüz, Tanca-1986; Er-Ravdat us-Seniyye fi l-Measir il-Aleviyye, Şeyh Adda bin Tunus, Müsteganem-1936; Mıı’ceın A’laın’il-Cezair, Adil Nu­veyhad, “el-Mulhak, 367”; Martin Lings, Eş-Şeyh Ahmed el-Alavı es-Suft, trc. Muhammed İsmail el-Muvafi, Beyrut-1973. (Martin Lings, A Moslem Saint of tlıe Twentieth Ceııtııry, Landon, 1961; Yinniııci Yüzyılda Bir Veli, Martin Lings, İstanbul, 1981,Yeryüzü Yayınlan; II. Baskı: İstanbul, 1988, İşaret Yayınlan; III. Baskı: 2010, Sufi Yayınlan.

Şeyh Ebu Medyen’in biyografisi için bkz.:
_Dr. Abdülhalim Mahmud, Şeyh ıış-Şııyulı: Ebıı Medyeıı el-Gavs; lbn Mu­reyn, El-Bııstan …. , sh. 108-114; lbnül-hatib el-Kunstantini, Üns ıil-Fakir ve Izz ııl-Hakir, Ribat, Da.irat ül-Mearif il-lslamiyye, 1/141-142; Makam, Neflı ııt-Tib; Ahmed Baba et-Tinbükti, Ney! ıil-lbtilıiic; el-Meviidd ıil-Gay­siyye, 1. Bölüm “Mukaddime”, Müsteganem; el-Gabrini, Ünviin ıid-Diriiye, thk. Rabih Banar, Cezayir, 1970.