Şeyh Ebu Medyen

(.$uayb bin Huseyin el-Endelusi) Enduluslu Sufi, (Catillana 1126 –
Tilirnsan 1197). Gern;:liginde dokumac1hk ogrenmesine kar;;1hk,
duydugu guc;;lu istek kar;;1Smda Kur’an ve tasavvufla ilgilendi. Magrib’e
giderek Fas’ta birc;;ok unlu dirI bilgini ve mutasaVVIftan ders ald1.
el-Dekkak’tan hirka giydi. Ancak, onu tasavvuf alanmda en c;;ok
etkileyen Ebu Ya’za el-Hezmiri oldu. Fas’tan Mekke’ye giderek bu
kentte bir r ivayete gore Abdulkadir Geylani ile tam;;u. Berberistan’a
dondu ve burada Bicaye’ye (Bongie) yerle;;ti. Muvahhidlerden Ebu
YusufYakup el-Mansur, bu durumdan ku;;kulanarak onun sorguya
c;;ekilmek uzere sarayma getirilmesini emretti. Sorgulamaya ·getirilirken
yolda vefat etti ve TilirIISan’m di$ mahallelerinden el-Ubbad’da
defnedildi.

Şeyh Ahmet Bin Mustafa el-Alevi el-Müsteğanemi

1870 yilmda Musteganem kentinde dunyaya geldi . .$eyh Sidi Muhammed
ibnul habib el-Buzidi el-Musteganemi rahimehullah’a baglandi.
On be;; sene onun sohbet halkasmda bulundu. Bu sohbetler
sayesinde Yol’un ogretisine (maiifet), adabma ve Sirlarma vaktl
oldu. Boylece ·.$eyh’i kendisine terbiye, suluk ve .$azeli virdlerini
(evrad-1 􀂝itzieliyye) telkin etme konulannda izirI verdi . .$eyh el-Buzidi
27 Eylul 1909’da vefat edirice, onun halefi oldu. Boylece
Aleviyye Yalu 1910 / 1328 yilmdan itibaren kurulmu;; oldu . .$eyh
el-Alevi dini, ic;;timai ve ahlaki sahalarda 1923’te “Lisiin-ild Din” gazet
􀂞ini ve 1926-1934 ytllan arasmda da “el-Beliig-ul Ceziiid’ adh
gazeteyi yayimlad1. 1934 yilmda Dar-1 Beka’ya irtihal etti. Musteganem’de
Ticdit mahallesirideki Buyuk Zaviye’de medfundur. Bir
krsm1 yayimlanml.$ olan c;;ok sayida eseri bulunmaktadir.